Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 3: Veelvuldig ziekteverzuim

Vrijwel elke onderneming krijgt er mee te maken: zieke werknemers. Maar wat als de werknemer zich veelvuldig ziekmeldt en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de onderneming? Mag de arbeidsovereenkomst worden ontbonden met een werknemer die veelvuldig ziek is? In dit artikel bespreken wij de derde ontslaggrond: ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim.   Een ontbindingsverzoek kan gebaseerd…

Verdeling of verrekening van lijfrentepolissen bij echtscheiding: wat is wijsheid?

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen en er moet bij echtscheiding een boedel verdeeld worden, dan is de verdeling van de lijfrentepolissen niet het makkelijkste vermogensbestanddeel dat verdeeld dient te worden. Het kent een hele rits haken en ogen, omdat er niet alleen huwelijksvermogensrechtelijke aspecten spelen maar ook verschillende belastingrechtelijke aspecten. Het begint…

Wakker worden! Leidt de nieuwe wetgeving tot verplichte opzegging bij een slapend dienstverband?

In aanvulling op het laatste artikel over het mogelijke ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, bespreken we de situatie dat de werkgever een dergelijk ontslag niet wil verlenen vanwege de verschuldigdheid van een transitievergoeding: ‘het slapende dienstverband’. Het inmiddels beruchte fenomeen ligt al sinds het ontstaan in 2015 onder vuur. Toenmalig minister Asscher noemde het slapend dienstverband…

Eigen geld steken in de woning: krijgt u uw investering bij scheiding altijd terug?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: niet altijd! Het komt in relaties vaak voor, of het nou gaat om gehuwden, geregistreerde partners of ongehuwd samenwoners, dat er privévermogen wordt aangesproken voor gemeenschappelijke doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld geld zijn dat u uit een erfenis onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen. Lekker makkelijk en niets…

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer…

Pas op voor het nieuwe aftrektarief partneralimentatie!

In de aankomende jaren zal de alimentatiepraktijk een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Zoals we eerder hebben geschreven is het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie inmiddels doorgedrongen tot de Eerste Kamer, wat vanaf 2020 een aanzienlijke matiging van de duur van de partneralimentatie zou kunnen betekenen. Maar ook fiscaalrechtelijk is er reeds een belangrijke wijziging aangenomen: de sociale…

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Het is vandaag de dag heel gemakkelijk om met mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops) gesprekken op te nemen. Bijvoorbeeld gesprekken met de werkgever, collega’s of cliënten. Werkgevers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met ongewenste openbaarmaking van opnames. In de praktijk zien we dat deze extra functies van de mobiele apparaten veelvuldig worden gebruikt. Het komt dan ook geregeld…

Wet herziening partneralimentatie aangenomen in de Tweede Kamer: wat betekent dit voor u?

Op 11 december 2018 heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. De indieners hebben hierbij de intentie uitgesproken om de wet met ingang van 1 januari 2020 in te laten gaan. Uiteraard moet het wetsvoorstel wel eerst nog worden goedgekeurd in de Eerste Kamer. Welke gevolgen heeft de mogelijke…

Het AVG 10-stappenplan, STAP 10: Toestemming

Als organisatie mag u niet zonder meer persoonsgegevens verwerken. U dient daarvoor een wettelijke grondslag te hebben. De AVG kent zes grondslagen, één daarvan is de grondslag toestemming. Nieuw aan deze wettelijke grondslag is dat u moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van de betrokkenen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken en dat het voor hen net zo gemakkelijk moet zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Het AVG 10-stappenplan, STAP 9: Toezichthouder

Onder de AVG moet iedereen die onder de werking van deze wet valt zich houden aan de vastgestelde regels en verplichtingen. Om naleving van de AVG te stimuleren en om hier toezicht op te houden, zijn per lidstaat van de Europese Unie (EU) één of meer toezichthouders opgericht. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Iedere lidstaat heeft dus een eigen nationale toezichthouder.

Het AVG 10-stappenplan, STAP 7 Datalekken

De meldplicht datalekken geldt in Nederland sinds 1 januari 2016, vanaf die datum dienden alle datalekken gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht datalekken blijft onder de AVG grotendeels hetzelfde, maar wordt wel op een aantal punten aangepast. Zo worden de boetes bij niet nakomen hoger en zijn er meer mogelijkheden tot handhaving. Bovendien stelt de AVG strengere eisen aan uw eigen registratie van datalekken die zich in uw organisatie hebben voorgedaan. U dient alle datalekken te documenteren, niet alleen de datalekken die zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hieronder wordt aangegeven wat verstaan wordt onder een datalek, wat de bedoeling is van de meldplicht datalekken en wat de meldplicht datalekken onder de AVG is.

Het AVG 10-stappenplan, STAP 6 Functionaris voor de gegevensbescherming

Onder de AVG kunnen organisaties verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Het aanstellen van een FG is in drie situaties verplicht. In dit artikel wordt besproken in welke drie situaties het aanstellen van een FG in een organisatie verplicht is en of het ook mogelijk is een FG aan te stellen als dit niet verplicht is. 

Het AVG-10 stappenplan, STAP 5: Privacy by design en privacy by default

Bent u al voorbereid op privacy by design en privacy by default? Deze nieuwe uitgangspunten vereisen zowel technische als organisatorische voorbereidingen. Onder de AVG gelden de nieuwe uitgangspunten privacy by design en privacy by default, ook wel ‘gegevensbescherming door ontwerp’ en ‘gegevensbescherming door standaardinstellingen’. Aan deze uitgangspunten moet op grond van de AVG worden voldaan. In dit artikel wordt besproken wat privacy by design en privacy by default inhouden.

Het AVG 10-stappenplan, STAP 4: Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Onder de AVG kunnen ondernemingen verplicht zijn een DPIA uit te voeren, bijvoorbeeld een ziekenhuis dat patiëntgegevens verwerkt of een bank die klantgegevens verwerkt, maar bijvoorbeeld ook een organisatie die marktonderzoek verricht voor een opdrachtgever en daartoe actuele locatiegegevens van klanten verwerkt voor statistische doeleinden.

Als een organisatie geen DPIA uitvoert, terwijl zij hier volgens de AVG wel toe verplicht is, overtreedt zij de AVG. In dat geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van maximaal 20 miljoen euro opleggen aan de organisatie. Het is dus van groot belang dat organisaties bekend zijn met de DPIA en deze uit te voeren als zij daartoe verplicht zijn.

In dit artikel wordt uitgelegd wat een DPIA is, wanneer een organisatie verplicht is een DPIA uit te voeren en hoe dit dient te gebeuren.

Het AVG 10-stappenplan, STAP 3 gegevensverwerkingen in kaart brengen

Voor het mogen verwerken van persoonsgegevens vereist de AVG een rechtsgrond. De AVG kent 6 grondslagen. Daarnaast is het van belang dat organisaties hun gegevensverwerkingen in kaart brengen en een verwerkingsregister bijhouden. Hieronder wordt aangegeven welke rechtsgronden onder de AVG bestaan om de verwerking van gegevens te rechtvaardigen, welke organisaties een verwerkingsregister moeten bijhouden en wat er in de verwerkingsregister moet komen te staan.