Bezwaar maken tegen Inlenersaansprakelijkheid

Bij fiscale inlenersaansprakelijkheid wordt de inlener van arbeidskrachten door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor de loon- en omzetbelastingschulden van de werkgever (de uitlener van werknemers). Het inlenen van werknemers van een derde, de werkgever, is dan ook niet zonder risico. Als inlener kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van de uitlener die betrekking hebben op de uitgeleende werknemers. De inlenersaansprakelijkheid is vastgelegd in…

Mogelijkheden uitstel van betaling belastingschuld voor ondernemers

De Belastingdienst voert een streng en strikt beleid bij de invordering van belastingschulden van ondernemers. Zo wordt veelal als voorwaarde voor een uitstel van betaling gesteld dat zekerheid wordt gesteld voor de volledige belastingschuld. Tevens geldt als uitgangspunt dat een betalingsregeling niet langer kan duren dan 12 maanden. Indien u aan deze voorwaarden niet kunt voldoen zal de Ontvanger van de Belastingdienst veelal overgaan tot het uitvaardigen van een dwangbevel. De gevolgen, zoals…

Belastingboete ontvangen? Maak bezwaar!

Indien u te laat belastingaangifte heeft gedaan, een onjuiste aangifte heeft ingediend of bijvoorbeeld uw omzet-of loonbelasting niet tijdig heeft betaald kan u een belastingboete ontvangen van de Belastingdienst. Bij ernstige vergrijpen kan een vergrijpboete opgelegd worden en bij lichtere aangelegenheden wordt veelal een verzuimboete opgelegd. Niet in alle gevallen is de boete of de…

Aansprakelijkheid feitelijk bestuurder

Wanneer is een feitelijk bestuurder aansprakelijkheid voor belastingschulden? De Belastingdienst kan onder omstandigheden de bestuurder van een vennootschap aansprakelijk stellen voor openstaande belastingschulden. De wettelijke regeling is opgenomen in de Invorderingswet (artikel 36, 36a, en 36b). Aansprakelijkheid kan onder meer bestaan indien niet tijdig een melding betalingsonmacht is gedaan of indien er op andere gronden…

Belastingdienst mag niet direct beslag leggen na intrekken uitstel van betaling

De Belastingdienst mag na het intrekken van een betalingsregeling niet direct een dwangbevel uitvaardigen of beslag leggen. De Belastingdienst (Ontvanger) zal u eerst uitdrukkelijk moet wijzen op een eerder verstuurde aanmaning en u opnieuw een redelijke termijn moeten geven om de belastingschulden te betalen. Ook moet de Ontvanger opnieuw nadrukkelijk wijzen op de gevolgen van…

Herstructurering binnen het MKB: kies de juiste weg

Regelmatig vinden in het MKB herstructureringen plaats, waarbij verschillende vermogensbestanddelen of activiteiten worden ondergebracht in aparte vennootschappen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt om risico’s te spreiden of om activiteiten klaar te maken voor een toekomstige verkoop. Dat bij een herstructurering extra aandacht uit moet gaan naar de fiscale gevolgen, blijkt wel uit een uitspraak van Rechtbank…

Profiteren van verzuim wetgever met aftrek van kinderalimentatie

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (ook betalingen voor kinderalimentatie) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mocht de kinderalimentatieverplichting vanaf 1 januari 2015 als schuld worden meegenomen in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast was het niet noodzakelijk om bij de ontvanger van de kinderalimentatie…

Nieuw beleid over boetes bij te laat indienen belastingaangiften

Wanneer de aangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te laat wordt ingediend, kan de Belastingdienst forse verzuimboetes opleggen (tot maximaal € 5.278,-). Er is vanaf april 2014 echter nieuw beleid van de Belastingdienst waarop een beroep kan worden gedaan en waardoor de boetes flink gematigd kunnen worden. In april 2014 zijn afspraken gepubliceerd welke gemaakt…

Voorkom vergrijpboete bij foutieve voorlopige aanslag

Het bewust indienen van foutieve aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan leiden tot hoge boetes (tot wel 100% van belastingbedrag). Doordat de Belastingdienst feitelijk verkeerd wordt geïnformeerd worden foutieve aanslagen opgelegd en loopt de Belastingdienst belastinginkomsten mis. Vanaf 1 januari 2014 kan daarnaast ook een vergrijpboete worden opgelegd indien door opzettelijk verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens…

Vervanging Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat verdwijnen. In 2016 wordt een nieuwe regeling ingevoerd. Belangrijke verandering is dat met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst (in dit geval een modelopdrachtovereenkomst) kan worden gewerkt. Wanneer de opdrachtgever en de opdrachtnemer een dergelijk modelovereenkomst van opdracht gebruiken, en ook volgens deze overeenkomst werken, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen…

Leden van coöperatie en ondernemerschap

Coöperaties als samenwerkingsverbanden voor ondernemers zijn een hot item. Rechtbank Gelderland heeft zich onlangs uitgesproken over het ondernemerschap van de leden van een coöperatie. Het betrof in deze zaak een fiscaal dienstverlener die advies- en administratieve diensten leverde via een coöperatie, waar hij zelf lid van was. In deze zaak was niet in geschil dat de…

De Informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast

De informatiebeschikking leidt tot omkering van de bewijslast bij belastingaanslagen. Hierdoor zal de belastingplichtige moeten bewijzen dat de aanslag die de inspecteur oplegt onjuist is. Dit leidt tot grote bewijstechnische problemen. De omkering van de bewijslast bij uitreiking van een informatiebeschikking door de inspecteur kan voorkomen worden door tijdig bezwaar en/of beroep aan te tekenen.…

Het samenwerkingsverband

ZZP’er Kees Janssen steekt veel tijd in zijn onderneming. Opdrachten binnenhalen, opdrachten uitvoeren, het bijhouden van een goede administratie en zijn website. Kees heeft geen personeel dat hem ondersteunt bij al deze taken. Zonder zijn vriendin Pien, was Kees nergens. Ze verzet enorm veel werk en daarom is Kees benieuwd naar de mogelijkheden om Pien een vergoeding te…

Zakenlunch geeft ZZP-ers belastingvoordeel

Het is een vraag die veel ZPP-ers bezig houdt. Welke kosten zijn aftrekbaar en verminderen de hoogte van de onvermijdelijke belastingaanslag. Wat niet alle ZZP-ers weten is dat ook kosten van bijvoorbeeld zakenlunches, sigaren en studiereizen voor een gedeelte aftrekbaar zijn. De aftrekbaarheid is van toepassing voor kosten van onder andere eten en drinken, congressen,…

Verzet tegen dwangbevel

Een belastingschuldige kan op grond van art. 17 IW in verzet komen tegen de tenuitvoerlegging (of het voornemen daartoe) van een dwangbevel (hierna fiscaal verzet te noemen) indien tegen deze tenuitvoerlegging gegronde bezwaren bestaan. Voorbeeld van mogelijk bezwaren zijn: gemaakte vormfouten, de tenuitvoerlegging van een per post betekend dwangbevel is ten onrechte niet voorafgegaan door…