Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 3: Veelvuldig ziekteverzuim

Vrijwel elke onderneming krijgt er mee te maken: zieke werknemers. Maar wat als de werknemer zich veelvuldig ziekmeldt en dit onaanvaardbare gevolgen heeft voor de onderneming? Mag de arbeidsovereenkomst worden ontbonden met een werknemer die veelvuldig ziek is? In dit artikel bespreken wij de derde ontslaggrond: ontslag vanwege veelvuldig ziekteverzuim.   Een ontbindingsverzoek kan gebaseerd…

Wakker worden! Leidt de nieuwe wetgeving tot verplichte opzegging bij een slapend dienstverband?

In aanvulling op het laatste artikel over het mogelijke ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid, bespreken we de situatie dat de werkgever een dergelijk ontslag niet wil verlenen vanwege de verschuldigdheid van een transitievergoeding: ‘het slapende dienstverband’. Het inmiddels beruchte fenomeen ligt al sinds het ontstaan in 2015 onder vuur. Toenmalig minister Asscher noemde het slapend dienstverband…

Reeks Ontslaggronden: Ontslaggrond 1: bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag, niet het leukste onderwerp, maar het ondernemersleven kan niet altijd over rozen gaan. Soms heb je als ondernemer geen keus en zijn de financiële of bedrijfseconomische omstandigheden van een onderneming zodanig dat het noodzakelijk is om de onderneming te reorganiseren of te beëindigen. Het beëindigen of reorganiseren van een onderneming kan onder meer…

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Het is vandaag de dag heel gemakkelijk om met mobiele apparaten (smartphones, tablets, laptops) gesprekken op te nemen. Bijvoorbeeld gesprekken met de werkgever, collega’s of cliënten. Werkgevers kunnen hierdoor geconfronteerd worden met ongewenste openbaarmaking van opnames. In de praktijk zien we dat deze extra functies van de mobiele apparaten veelvuldig worden gebruikt. Het komt dan ook geregeld…

Verhaal de loonschade bij arbeidsongeschiktheid!

Stel, uw werknemer raakt betrokken bij een ongeluk en is daardoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt. Dit is natuurlijk heel naar voor uw werknemer. Ondanks dat uw werknemer arbeidsongeschikt is en niet kan werken bent u wel verplicht het loon door te betalen. U betaalt dus loon, zonder dat daarvoor wordt gewerkt. Een flinke schadepost kan hierdoor ontstaan. Indien uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geraakt door een derde kunt u in beginsel bepaalde kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeluk. Dit wordt ook wel het loonregres van de werkgever genoemd.

Onderzoeksplicht voor werkgever bij opzegging door werknemer

Dat het rechtsgeldig ontslaan van werknemers niet gemakkelijk en vaak ook niet goedkoop is, is inmiddels bij veel werkgevers wel bekend. Dat het ontslagnemen door een werknemer zelf ook niet altijd tot een einde van de arbeidsovereenkomst leidt is minder bekend.  De werkgever mag er namelijk op grond van de jurisprudentie niet zomaar van uit gaan dat de werknemer de ontslagname echt meende en dient actief te onderzoeken of de werknemer het ontslag en de gevolgen hiervan zich realiseerde en ook echt bewust aanvaardt.

Vanaf 1 januari 2018 ook vakantietoeslag over overwerk!

Conform de wetgeving zoals deze thans geldt is door werkgevers geen vakantietoeslag verschuldigd over overwerk. Dit komt door een bepaling in de wet waarin wordt bepaald dat overwerk geen deel uitmaakt van het loon waarover de vakantietoeslag moet worden berekend. Dit gaat per 1 januari 2018 veranderen. Per 1 januari 2018 is de werkgever wel vakantietoeslag verschuldigd over overwerk.

Het slapend dienstverband

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015, is het voor werkgevers niet meer mogelijk om een werknemer na twee jaar ziekte kosteloos te ontslaan met toestemming van het UWV. Dit is de reden dat veel werkgevers gebruik maken van het zogenoemde slapend dienstverband om zo toch de kosten beperkt te houden. Helemaal zonder risico is dit echter niet…

De (on)geldigheid van het concurrentiebeding

Hoe zit het nou precies met de (on)geldigheid van het concurrentiebeding? In beginsel kan een werknemer met een tijdelijk contract niet worden gebonden aan een concurrentiebeding. Er staat “in beginsel”, want indien tegelijk met het beding schriftelijk wordt gemotiveerd welk belang de werkgever heeft bij dit beding, kan een dergelijk beding toch geldig zijn in een tijdelijk…

Beëindiging van een 0-urencontract is niet zo makkelijk

Wat dient een werkgever te doen indien hij voor een oproepkracht met een 0-urencontract geen werk meer heeft, of deze simpelweg niet meer bevalt? In de praktijk wordt de oproepkracht vaak niet meer opgeroepen. Beëindiging van een 0-uren contract is echter nog niet zo makkelijk. Een oproepkracht met een 0-urencontract simpelweg niet meer oproepen is namelijk, juridisch gezien, niet juist.

Salaris verlagen door werkgever, mag dat?

Loon is de tegenprestatie voor verrichte arbeid. Als de arbeid door omstandigheden niet meer op hetzelfde niveau kan worden verricht, mag je als werkgever het loon dan ook verlagen?

Deze vraag is aan de orde gekomen voor het Gerechtshof Leeuwarden (Hof Leeuwarden 30 september 2008, JAR 2008/276.) Een werknemer in deze zaak is een periode uitgevallen wegens ziekte. Na zijn herstel kon hij slecht 20 uur per week zijn werk hervatten, hij was door het UWV voor 60% arbeidsongeschikt verklaard. Hij ontving hierom een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een…

Afschaffing VAR een feit!

Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). De wetswijziging gaat in op 1 mei 2016 en schaft het gebruik van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) af. Per 1 mei a.s. is de afschaffing van de VAR een feit! De Tweede Kamer ging reeds eerder akkoord met de…

Wet Werk en Zekerheid in de praktijk: ontslag vanwege disfunctioneren

Per 1 juli 2015 is door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  het ontslagrecht aanzienlijk gewijzigd.  Op grond van de gewijzigde wetgeving zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst slechts ontbinden wegens disfunctioneren als de werkgever een dossier kan overleggen waaruit de ongeschiktheid voor de functie duidelijk blijkt en waaruit blijkt dat de werknemer in voldoende mate…

Vervanging Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat verdwijnen. In 2016 wordt een nieuwe regeling ingevoerd. Belangrijke verandering is dat met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst (in dit geval een modelopdrachtovereenkomst) kan worden gewerkt. Wanneer de opdrachtgever en de opdrachtnemer een dergelijk modelovereenkomst van opdracht gebruiken, en ook volgens deze overeenkomst werken, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen…